Flexlease

»

Voorwaarden

 
 Voorwaarden
 

Verzekeringsvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN FLEXLEASE - HVWFL070501

Flexlease, handelsnaam van Personal Car Lease BV, kantoorhoudende aan de Tt. Vasumweg 114, 1033 SH Amsterdam in de hoedanigheid van verhuurder, hierna te noemen "Flexlease" verhuurt het voertuig (waaronder enig vervangend voertuig) aan de in de Huurovereenkomst genoemde Cliënt, krachtens deze voorwaarden en bepalingen, alsmede de informatie en voorwaarden in de door Cliënt ondertekende Huurovereenkomst. Bij het aangaan van deze Huurovereenkomst aanvaardt Cliënt deze Huurvoorwaarden en bevestigt Cliënt deze stipt na te leven.

I. ALGEMEEN

Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging

1.1 De bepalingen en voorwaarden van deze Huurvoorwaarden zijn van toepassing op en maken onverbrekelijk deel uit van iedere Huurovereenkomst en alle offertes en contracten ter zake van operationele leasing van Auto's.
1.2 Van het bepaalde in deze Huurvoorwaarden en iedere Huurovereenkomst kan slechts worden afgeweken indien zulks schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 2. Rechtsverhouding

2.1 De Huurovereenkomst strekt ertoe om aan Cliënt het gebruik van "de Auto" te verschaffen met volledig behoud van eigendom van de Auto door Flexlease.

Artikel 3. Totstandkoming van een Huurovereenkomst

3.1 Voor iedere afzonderlijke Auto die op grond van deze Huurvoorwaarden door Cliënt wordt gehuurd zal door partijen een "Huurovereenkomst", worden ondertekend, waarop de bepalingen van deze Huurvoorwaarden van toepassing zijn alsmede de aanvullende en/of afwijkende bepalingen zoals deze staan vermeld in de Huurovereenkomst of zoals deze anderszins door partijen zijn overeengekomen.
3.2 Ten bewijze van het door Flexlease aan Cliënt afleveren van de in de Huurovereenkomst omschreven Auto zal Flexlease op het moment van aflevering van de Auto een Afleveringsformulier" (waaronder te verstaan het afleveringsdeel) opmaken waarop de datum en eventueel het tijdstip van aflevering van de Auto, de stand van de kilometerteller van de Auto, de staat van de Auto, eventuele schaden en bijzonderheden worden vermeld en welk Afleveringsformulier door Cliënt, dan wel door een door hem daartoe aangewezen persoon (waaronder in ieder geval wordt verstaan de feitelijke berijder van de Auto zoals vermeld op de Huurovereenkomst), voor akkoord met de constateringen en de ontvangst van de Auto zal worden ondertekend.
3.3 Indien Cliënt, dan wel de door hem daartoe aangewezen persoon (waaronder in ieder geval wordt verstaan de feitelijke berijder van de Auto zoals vermeld op de Huurovereenkomst), weigert het Afleveringsformulier te ondertekenen doch wel de afgeleverde Auto aanvaardt, dan zal het Afleveringsformulier door Flexlease namens Cliënt worden ondertekend; zulks wordt uitdrukkelijk op het formulier vermeld.
3.4 De persoon die namens Cliënt tekent voor ontvangst en ingebruikname van de Auto dient een kopie van zijn legitimatiebewijs bij aflevering aan Flexlease te overhandigen.
3.5 Het ondertekende Afleveringsformulier, zowel op de wijze als bedoeld in lid 2 als in lid 3 van dit Artikel, is een voor beide partijen bindende constatering van de datum en eventueel het tijdstip van aflevering van de Auto, de stand van de kilometerteller van de Auto, de staat van de Auto, eventuele schaden aan de Auto en bijzonderheden aan de betreffende Auto en levert tegenover Cliënt dwingend bewijs op zonder dat tegenbewijs mogelijk is. Indien er bij de aflevering van de Auto een niet geconstateerde schade aan de Auto aanwezig is, dient dit door Cliënt binnen 24 uur na aflevering van de Auto aan Flexlease gemeld te worden. Indien Cliënt verzuimt om hier binnen 24 uur melding van te maken, dan gaat Flexlease ervan uit dat deze schade tijdens de huurperiode is ontstaan.
3.6 Indien Cliënt, dan wel de door hem daartoe aangewezen persoon (waaronder in ieder geval wordt verstaan de feitelijke berijder van de Auto zoals vermeld op de Huurovereenkomst), weigert het formulier te ondertekenen en de af te leveren Auto te aanvaarden, wordt de aflevering geacht te hebben plaatsgevonden 5 dagen nadat aan Cliënt kenbaar is gemaakt, dat de Auto voor aflevering gereed staat. De kosten gemaakt door Flexlease om de Auto vergeefs af te leveren zullen in deze situatie aan Cliënt worden doorbelast. Daarnaast wordt in deze situatie een boete van € 75,-- (zegge vijfenzeventig euro) aan de Cliënt doorbelast.
3.7 Een eventueel door Flexlease genoemde afleveringstermijn is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van deze termijn levert geen verzuim op.
3.8 Cliënt kan een afleveringsdatum kosteloos muteren tot twee dagen voor afleveringsdatum, anders wordt de Huurovereenkomst geacht te zijn gestart op de startdatum, welke vermeld staat op de Huurovereenkomst.
3.9 Flexlease mag te allen tijde een voorloopauto uit een gelijk autosegment inzetten indien de gewenste Auto niet beschikbaar is.
3.10 Cliënt verklaart er van op de hoogte te zijn, dat Flexlease deze transactie - voor zover van toepassing- kan melden aan het Bureau Krediet Registratie en verklaart reeds nu voor alsdan daarmee akkoord te gaan.


Artikel 4. Duur van een Huurovereenkomst

4.1 Onverminderd het recht tot tussentijdse beëindiging als omschreven in Artikel 7 en 8 van deze overeenkomst eindigt de Huurovereenkomst na het verstrijken van de overeengekomen looptijd in dagen gerekend vanaf de datum van aflevering van de Auto.
4.2 Wanneer voor het verstrijken van de looptijd in dagen, het totaal aantal te rijden kilometers zoals genoemd in de Huurovereenkomst wordt bereikt, kan Cliënt het gebruik van de auto voor de resterende dagen voortzetten, althans voor zover het voor een dergelijke auto geldende maximum kilometeraantal nog niet is bereikt. Indien Cliënt het gebruik niet wenst voort te zetten, wordt de Huurovereenkomst geacht geëindigd te zijn op het moment van het bereiken van het totaal aantal te rijden kilometers zoals genoemd in de Huurovereenkomst. De kilometers gereden in een vervangende auto worden opgeteld bij dit contractuele kilometrage.
4.3 Flexlease behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, op grond van technische indicatie, maar verder zonder opgaaf van redenen en zonder dat Flexlease tot enige vergoeding, korting of compensatie gehouden is, een op grond van de Huurovereenkomst aan Cliënt ter beschikking gestelde Auto voor de resterende duur van de Huurovereenkomst te vervangen door een voertuig van gelijk dan wel nagenoeg gelijk type. Cliënt is gehouden zijn medewerking te verlenen aan een verzoek van Flexlease tot afgifte van de Auto teneinde deze te kunnen vervangen.
4.4 Indien de huurovereenkomst voorziet in de optie stilzwijgende verlenging, dan behoudt Cliënt het recht tot gebruik van de auto. Flexlease heeft uitdrukkelijk het recht om zonder opgaaf van redenen, tijdens deze stilzwijgende verlengingsperiode, de auto te wisselen voor een auto uit hetzelfde voertuigsegment. Cliënt is gehouden om aan deze wisseling medewerking te geven, binnen een redelijke termijn. De bepalingen van de huurovereenkomst blijven voor deze stilzwijgende verlenging van de huurovereenkomst onverkort van kracht.

Artikel 5. Verlenging van een Huurovereenkomst

5.1 Cliënt verplicht zich de Auto uiterlijk op de datum en eventueel het tijdstip genoemd in de Huurovereenkomst aan Flexlease af te geven op de wijze zoals omschreven in Artikel 17 van deze Huurvoorwaarden, tenzij uiterlijk tien (10) werkdagen voor de in de Huurovereenkomst aangegeven "einddatum" schriftelijk door Cliënt om een verlenging is verzocht en Flexlease daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Dit verzoek tot verlenging kan Cliënt ook via de website van Flexlease indienen op de daarvoor bestemde plaats.
De aldus verlengde Huurtermijn blijft onderworpen aan de bepalingen van deze Huurvoorwaarden en de aanvullende en/of afwijkende bepalingen zoals deze staan vermeld in de verlengde Huurovereenkomst of zoals deze anderszins door partijen schriftelijk en voorafgaand aan dan wel tegelijk met het ondertekenen van de verlengde Huurovereenkomst zijn overeengekomen.
5.2 Indien Cliënt de Auto niet uiterlijk op de overeengekomen einddatum en eventueel het tijdstip genoemd in de Huurovereenkomst aan Flexlease afgeeft is, Flexlease gerechtigd, doch niet verplicht - na de overeengekomen "einddatum" - de gehuurde Auto met toebehorende terug en weer in bezit te nemen. Reeds nu voor alsdan geval verleent Cliënt bij deze uitdrukkelijk toestemming en onherroepelijke volmacht aan Flexlease om bedoelde Auto's met toebehoren in bezit te nemen teneinde Flexlease in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren. Tevens ontstaat na de overeengekomen einddatum en tot aan het moment dat Flexlease de Auto weer in bezit heeft genomen een voortgezette Huurovereenkomst waarop de bepalingen van deze Huurvoorwaarden en de aanvullende en/of afwijkende bepalingen zoals deze staan vermeld in de onderliggende Huurovereenkomsten of zoals deze anderszins door partijen schriftelijk en voorafgaand aan dan wel tegelijk met het ondertekenen van de Huurovereenkomst zijn overeengekomen van toepassing blijven, zonder dat Cliënt daaraan echter enige rechten kan ontlenen.
5.3 Indien Cliënt de Auto niet uiterlijk op de einddatum van de Huurovereenkomst aan Flexlease afgeeft en de huurovereenkomst voorziet niet in de optie stilzwijgende verlenging, dan is Cliënt over de periode tot aan het moment dat de Auto weer in bezit van Flexlease is, de huurprijs verschuldigd met een verhoging van € 85,- (zegge: vijfentachtig euro) per dag dan wel een deel van een dag, onverminderd de eventuele door Flexlease te lijden schade en te maken kosten, waaronder te verstaan de kosten bedoelt in Artikel 17 lid 3, 4 en 5 van deze Huurvoorwaarden.

Artikel 6. Beëindiging van een Huurovereenkomst

6.1 Een Huurovereenkomst eindigt van rechtswege:
(a) Door het verstrijken van de duur van de Huurovereenkomst, zijnde de vermelde looptijd van de Huurovereenkomst vanaf de startdatum van de Huurovereenkomst zoals vermeld op het Afleveringsformulier, behoudens verlenging zoals bedoeld in Artikel 5 van deze Huurvoorwaarden;
(b) Door het verstrijken van de in de Huurovereenkomst genoemde maximale kilometerstand bij inname van de Auto.
(c) Door het tenietgaan van de Auto.
6.2 Cliënt dient in voorkomend geval te vergoeden alle door Flexlease geleden schade tengevolge van het tenietgaan van de Auto en/of accessoires zoals die zijn omschreven in de Huurovereenkomst, tenzij de schade wordt vergoed door een verzekeraar of door derden. Een en ander laat onverlet het recht van regres van de betreffende verzekeraar.
6.3 Beëindiging van een Huurovereenkomst door opzegging zoals bepaald in de Artikel 7 en 8 kan uitsluitend geschieden middels een aangetekende brief.


Artikel 7. Opzegging van een Huurovereenkomst door Flexlease

7.1 Flexlease is gerechtigd een Huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van enige opzegtermijn, tussentijds op te zeggen en/of te ontbinden en zich weer in het bezit van de Auto te stellen, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien:
(a) Cliënt bij het aangaan van deze Huurvoorwaarden of bij het aangaan van een Huurovereenkomst onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, welke van dien aard zijn dat, ware Flexlease hiervan op de hoogte geweest, de Huurovereenkomst niet dan wel op andere voorwaarden was aangegaan;
(b) Cliënt ondanks aanmaning in verzuim blijft binnen 14 dagen enige verplichting uit deze Huurvoorwaarden en/of Huurovereenkomst of enig andere overeenkomst tussen Flexlease en Cliënt na te komen;
(c) het faillissement van Cliënt wordt aangevraagd of uitgesproken, hem surséance van betaling wordt verleend, de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt verklaard, een schuldenregeling en/of afbetaling- dan wel afkoopregeling aan zijn schuldeisers wordt aangeboden, te zijnen laste enige maatregel van executoriale of conservatoire aard wordt genomen, dan wel indien hij op enige andere wijze de vrije beschikking en/of beheer over zijn vermogen verliest;
(d) Cliënt zijn bedrijf liquideert of opeisbare schuld onbetaald laat;
(e) Cliënt danwel de feitelijke berijder overlijdt;
(f) De verzekering van de gehuurde Auto eindigt of een bestaande verzekering niet wordt verlengd of de verzekering door verzekeraar onmiddellijk wordt opgezegd, terwijl naar het oordeel van Flexlease geen voldoende dekking bij een andere verzekeraar verkregen kan worden;
(g) De Auto schade heeft geleden die niet door de in Artikel 19 van deze Huurvoorwaarden bedoelde verzekering wordt gedekt;
(h) Cliënt dan wel de feitelijke berijder wordt veroordeeld tot enige vrijheidsstraf;
(i) Cliënt zijn woon- dan wel verblijfplaats binnen Nederland metterwoon verlaat en zich in het buitenland vestigt zonder voldoende zekerheid te stellen bij Flexlease voor het door hem terzake van deze overeenkomst verschuldigde;
(j) Cliënt dan wel de feitelijke berijder naar het oordeel van Flexlease met de Auto een ernstige overtreding begaat dan wel een ernstig misdrijf begaat hetzij veelvuldige verkeers- en/of snelheids- en/of andersoortige overtredingen of/of misdrijven begaat en/of pleegt;
(k) Van overheidswege de Auto wordt gevorderd;
(l) Zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van Flexlease met betrekking tot Cliënt in gevaar brengen.
7.2 In geval van beëindiging van de Huurvoorwaarden en/of Huurovereenkomst verliest Cliënt onmiddellijk het recht tot gebruik van de Auto en vindt het bepaalde in Artikel 17 overeenkomstige toepassing.
7.3 In geval van een hiervoor in lid 1 genoemde opzeggingsgrond is Cliënt zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst in verzuim en zijn alle vorderingen van Flexlease op Cliënt, zowel onder deze Huurvoorwaarden als onder alle Huurovereenkomsten, zowel bestaande als toekomstige, onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Flexlease gerechtigd alle gehuurde Auto's met toebehoren terug en weer in bezit te nemen. Reeds nu voor alsdan verleent Cliënt bij deze uitdrukkelijk toestemming en onherroepelijke volmacht aan Flexlease om de terreinen en gebouwen van Cliënt te betreden teneinde bedoelde Auto(‘s) met toebehoren in bezit te nemen teneinde Flexlease in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren. Cliënt geeft Flexlease het recht via een eventueel in de Auto ingebouwde Tripmarker een GPS positiebepaling uit te voeren. (via een Tripmarker kan de actuele kilometerstand van de Auto worden verkregen en een GPS positiebepaling worden uitgevoerd).
7.4 Het bepaalde in Artikel 5 lid 3 van deze Huurvoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
7.5 Ingeval van een hiervoor in lid 1 genoemde opzeggingsgrond zal Cliënt aan Flexlease dienen te vergoeden alle door deze tengevolge van de voortijdige beëindiging van de Huurovereenkomst te lijden en reeds geleden schade. Deze schadevergoeding zal onder meer doch niet uitsluitend bestaan uit kosten gemaakt om de verhuurde Auto te lokaliseren, informatiekosten en kosten van rechtskundige bijstand, zoals bedoeld in Artikel 11A leden 6 tot en met 8 van deze Huurvoorwaarden. Indien de Auto eerder ingeleverd wordt dan de vermelde minimale looptijd, dan is Cliënt gehouden de resterende leasetermijnen tot de minimale looptijd, zoals vermeld in de huurovereenkomst, te betalen.
7.6 Tevens dient Cliënt in voorkomend geval te vergoeden alle door Flexlease geleden schade tengevolge van het verlies en/of tenietgaan van de Auto en/of de daarbij behorende bescheiden en/of accessoires zoals die zijn omschreven in de Huurovereenkomst, tenzij de schade wordt vergoed door een verzekeraar of door derden.
7.7 De in de leden 5 en 6 in dit Artikel bedoelde schaden en kosten zullen door Flexlease worden gespecificeerd, welke specificatie voor Cliënt bindend zal zijn.
7.8 Beëindiging van deze Huurvoorwaarden volgens lid 1 van dit Artikel laat onverlet het recht van Flexlease, alle vervallen doch nog niet betaalde Maandbedragen, alle nog te vervallen Maandbedragen tot de minimale looptijd door Cliënt ingevolge de Huurovereenkomst(en) of ingevolge enige andere overeenkomst aan Flexlease verschuldigde bedragen, vermeerderd met rente en kosten, als onmiddellijk opeisbare schulden van Cliënt in te vorderen en Cliënt is verplicht alle zodanige bedragen terstond aan - Flexlease te voldoen.
7.9 Het bepaalde in dit Artikel doet niet af aan het recht van Flexlease om in of buiten rechte op grond van de betreffende artikelen van het Burgerlijk Wetboek geheel of gedeeltelijk nakoming dan wel (partiële) ontbinding van een Huurovereenkomst te vorderen, met vergoeding van kosten, schade en interest.

Artikel 8. Opzegging van een Huurovereenkomst door Cliënt

8.1 Cliënt kan een Huurovereenkomst tussentijds schriftelijk opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn zoals vermeld op de huurovereenkomst. Deze opzegging kan Cliënt ook via de website van Flexlease afhandelen.
8.2 Er wordt door Flexlease aan Cliënt afgerekend op grond van de in de Huurovereenkomst vermelde tarievenlijst. Indien de Auto eerder ingeleverd wordt dan de vermelde minimale looptijd, dan is Cliënt gehouden de resterende leasetermijnen tot de minimale looptijd, zoals vermeld in de huurovereenkomst, te betalen.
8.3 Cliënt is verplicht om de Auto uiterlijk op de dag aangegeven in de schriftelijke opzegging aan Flexlease af te geven, op de wijze zoals bepaalt in Artikel 17 van deze Huurvoorwaarden.
8.4 Het bepaalde in Artikel 5 lid 2 en 3 van deze Huurvoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9. De Huurprijs

9.1 De Huurprijs, weergegeven in Euro's, wordt berekend op grond van de overeengekomen duur van de Huurovereenkomst, het overeengekomen aantal kilometers dat tijdens de duur van de Huurovereenkomst zal worden verreden, de catalogusprijs van de Auto en eventuele accessoires in dan wel aan de Auto. In de huurprijs zijn uitsluitend inbegrepen de kostencomponenten, die als zodanig in de Huurovereenkomst van toepassing zijn verklaard.
9.2 Voor méér gereden kilometers vermeldt de Huurovereenkomst de verrekenprijs in centen per kilometer. De betreffende verrekening kan tussentijds plaatsvinden, aan de hand van de maandelijks verkregen kilometerstand via de Tripmarker, welke zich in de Auto bevindt.
9.3 De huurprijs wordt berekend per dag. Voor de bepaling van een indicatief maandbedrag wordt het aantal dagen van een kalendermaand gesteld op dertig (30). Cliënt wordt echter voor het werkelijk aantal dagen gefactureerd.
9.4 Cliënt is verplicht al hetgeen hij op grond van de Huurovereenkomst verschuldigd is, aan Flexlease te voldoen zonder enige verrekening, opschorting, inhouding of korting uit welke hoofde ook, daaronder mede begrepen uit hoofde van huidige of toekomstige directe of indirecte belastingen en/of belastingvoorschriften, heffingen, accijnzen, of enige andere inhoudingen.
9.5 Indien de Auto om enige reden onbruikbaar, defect of niet voor Cliënt beschikbaar is, blijft Cliënt niettemin verplicht, de Huurovereenkomst volledig na te komen en mits dien zonder enig recht op korting of vermindering de huurbedragen aan Flexlease te voldoen.
9.6 In de Huurprijs zijn uitdrukkelijk niet begrepen:
(a) de kosten van het wassen, poetsen, inwendig reinigen en stallen van de Auto. De hier bedoelde werkzaamheden dienen evenwel zo frequent te gescheiden, dat geen waardevermindering van de Auto uit dien hoofde ontstaat;
(b) de kosten van parkeren en tolgelden;
(c) reparaties aan al datgene, dat niet behoort tot de uitvoering waarin de Auto door de fabrikant is geleverd;
(d) toevoeging van accessoires, die op grond van wettelijke maatregelen en/of voorschriften, noodzakelijk worden;
(e) de kosten van reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid ten aanzien van de Auto dan wel onjuist gebruik en/of onzorgvuldig beheer van de Auto;
(f) de kosten van vernieuwing van banden ingeval van karkasbreuk;
(g) de kosten van de motorbrandstof, ruitenwisservloeistof en het tussentijds olie bijvullen;
(h) de verschuldigde omzetbelasting;
(i) de boetes en/of transacties wegens met de Auto begane verkeers-, snelheids- dan wel andersoortige overtredingen en/of misdrijven;
(j) de kosten van al de niet in lid 1 van dit Artikel genoemde en de op grond van de Huurvoorwaarden de Huurovereenkomst en/of het gebruik van de Auto verschuldigde (overige) belastingen, heffingen, retributies en leges van overheidswege, onder welke naam ook; welke kosten indien gemaakt en/of verschuldigd geheel voor rekening van Cliënt komen.
9.7 De kosten genoemd in lid 6 van dit Artikel komen volledig voor rekening van Cliënt.

 

Artikel 10. Aanpassing van de Huurprijs

10.1 In de navolgende gevallen kan Flexlease de huurprijs aanpassen:
(a) in geval van wijziging van de kosten van verzekering;
(b) in geval van wijziging van de kosten van motorrijtuigenbelasting en kentekenleges danwel van andere overheidsheffingen;
(c) in geval van wijzigingen of afschaffing van de kosten van de BPM (Belasting Personen Motorrijtuigen).
10.2 Wanneer blijkt, dat het werkelijk kilometrage meer bedraagt dan 60.000 kilometer per jaar, dan is Flexlease gerechtigd over te gaan tot hercalculatie. Het uit de hercalculatie blijkende dagtarief zal gelden vanaf de ingangsdatum van het gebruik van de Auto en zal worden verrekend met de eerder in rekening gebrachte bedragen.
10.3 Eventueel in de Huurprijs opgenomen vergoedingen voor kosten van reparaties, periodiek onderhoud en banden zijn gebaseerd op een gemiddeld gebruik van een verhuurde Auto en op het ten tijde van het afleveren van de Auto geldende prijspeil. Flexlease is gerechtigd de Huurprijs gedurende de duur van de Huurovereenkomst te herzien indien afwijkend gebruik door Cliënt, naar het oordeel van Flexlease daartoe aanleiding geeft.
10.4 Indien Cliënt na de "Startdatum" van de Huurovereenkomst Flexlease verzoekt tot het plaatsen van niet in de Huurprijs opgenomen accessoires, zal Flexlease de Huurprijs aanpassen en aan Cliënt in rekening brengen vanaf de startdatum van de Huurovereenkomst, tenzij Cliënt het voor de plaatsing van deze accessoires verschuldigde bedrag op factuur van Cliënt in één keer voldoet.
10.5 De aldus opnieuw bepaalde huurprijs zal door Flexlease schriftelijk aan Cliënt worden meegedeeld en zal de in de Huurovereenkomst genoemde prijs vervangen.
10.6 De gewijzigde huurprijs gaat in op de eerste dag volgende op het tijdstip waarop de omstandigheden zich hebben gewijzigd.

Artikel 11A. De betaling

11a.1 De maandelijkse huurprijs is door Cliënt bij vooruitbetaling verschuldigd, voor de eerste maal en dan eventueel naar rato bij aflevering van de Auto en vervolgens uiterlijk op de eerste dag van elke volgende maand, tenzij partijen schriftelijk en voorafgaand aan dan wel tegelijk met het ondertekenen van de Huurovereenkomst uitdrukkelijk anders overeenkomen. Betaling van de overige facturen, waaronder ook eventuele aan Cliënt doorbelaste boetes en/of transacties als bedoeld in Artikel 11b van deze Huurvoorwaarden, dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
11a.2 Cliënt verleent tot wederopzegging aan Flexlease machtiging om van zijn bank- of girorekening te incasseren al hetgeen Cliënt uit hoofde van deze Huurvoorwaarden en de daaronder tot stand gekomen Huurovereenkomsten verschuldigd zal zijn en/of worden. Cliënt verstrekt Flexlease daartoe (per heden) een door haar ondertekende machtiging tot automatische incasso en neemt daarbij op zijn verplichting om zorg te dragen voor een voldoende saldo op zijn bank- of girorekening, teneinde de automatische incasso mogelijk te maken.
11a.3 Indien de door Cliënt verschuldigde betalingen niet op de wijze als bedoeld in lid 1 tot stand komen dienen deze te geschieden door overmaking door Cliënt op de daartoe door Flexlease aan te wijzen bank- of girorekening, zonder dat enig beroep op korting of compensatie zal zijn toegelaten. Als datum waarop de betaling wordt verricht geldt de datum waarom het verschuldigde bedrag op bedoelde rekening wordt bijgeschreven.
11a.4 Bezwaren tegen de hoogte dan wel de samenstelling van de factuur schorten de betalingsverplichting van Cliënt niet op.
11a.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag ten laste of surseance van betaling van Cliënt, zijn de vorderingen van Flexlease op Cliënt, zowel bestaand als toekomstig, onmiddellijk opeisbaar.
11a.6 Bij niet of niet tijdige voldoening aan enige betalingsverplichting welke op Cliënt rust, zal Cliënt aan Flexlease zonder nadere sommatie en/of ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van een procent (1,0%) per maand dan wel gedeelte van een maand verschuldigd zijn.
11a.7 Bij niet of niet tijdige voldoening aan enige betalingsverplichting welke op Cliënt rust komen tevens alle redelijke kosten die Flexlease moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Cliënt. In ieder geval is Cliënt de incassokosten verschuldigd, welke worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals laatstelijk door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken werd geadviseerd.
11a.8 Indien Flexlease hogere kosten ter voldoening buiten rechte heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren ter verkrijging van voldoening buiten rechte, komen ook deze volledig voor rekening van Cliënt.
11a.9 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten, daaronder uitdrukkelijk ook te verstaan de kosten van rechtskundige bijstand, anders dan die worden bedoeld in de Artikelen 56 tot en met 58 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, en executiekosten komen eveneens volledig voor rekening van Cliënt.
11a.10 Flexlease heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Flexlease kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Flexlease kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
11a.11 Indien Flexlease op uitdrukkelijk verzoek van Cliënt de facturen op grond van deze Huurvoorwaarden dan wel een Huurovereenkomst zendt aan een ander dan Cliënt, welke derde namens Cliënt deze facturen voldoet, zal Cliënt jegens Flexlease volledig en hoofdelijk aansprakelijk blijven voor de (tijdige) nakoming van de verplichtingen uit deze Huurvoorwaarden dan wel een Huurovereenkomst. Op eerste verzoek van Flexlease zal Cliënt zorgdragen voor een bevestiging door deze derde aan Flexlease, bijvoorbeeld middels medeondertekening van de Huurvoorwaarden en de betreffende daaronder tot stand gekomen Huurovereenkomsten, dat deze derde hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaardt ter zake de nakoming van de verplichtingen voorvloeiend uit voornoemde overeenkomsten.
11a.12 Alle vorderingen die Flexlease op Cliënt mocht hebben uit hoofde van enige Huurovereenkomst en/of een nadere overeenkomst, worden geacht één en ondeelbaar te zijn. Flexlease kan derhalve zijn rechten jegens Cliënt op alle krachtens enige Huurovereenkomst en/of andere overeenkomst ter beschikking gestelde Auto's uitoefenen en Flexlease is gerechtigd al hetgeen hij van Cliënt uit welke hoofde ook heeft te vorderen, te verhalen op alle Auto's, dan wel op de opbrengsten daarvan, totdat Cliënt aan al zijn verplichtingen jegens Flexlease zal hebben voldaan.

Artikel 11B. De betaling van de boetes en/of transacties

11b.1 Boetes en/of transacties wegens met de Auto begane verkeers-, snelheid- dan wel andersoortige overtredingen en/of misdrijven, die Flexlease als eigenaar van de Auto en houder van kenteken ontvangt worden door haar binnen de door de bevoegde autoriteiten gestelde betalingstermijn voldaan, teneinde verhoging van de boete en/of transactie dan wel strafvervolging door het openbaar ministerie te voorkomen. De door Flexlease betaalde boetes en/of transacties worden vervolgens door haar bij factuur aan Cliënt in rekening gebracht met een opslag wegens administratiekosten van € 8,50 (zegge: acht euro en vijftig eurocent).

II. DE VOERTUIGEN; DE "AUTO"

Artikel 12. De eigendom van de Auto

12.1 De in het kader van een onder deze Huurvoorwaarden aan te schaffen of aangeschafte Auto is en blijft dan wel wordt eigendom van Flexlease. Cliënt is gehouden ervoor zorg te dragen dat aan dit eigendomsrecht van Flexlease geen afbreuk wordt gedaan.
12.2 Indien derden ten aanzien van de Auto rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen, zal Cliënt terstond aan die derden het eigendomsrecht van Flexlease kenbaar maken. In dergelijke gevallen alsmede bij aantasting van de eigendom van de Auto anderszins, bijvoorbeeld door diefstal en verduistering van dan wel joyriding met de Auto of oplichting dan wel poging daartoe, is Cliënt gehouden zulks binnen 12 uren aan Flexlease te melden onder meer onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden.
12.3 In geval van diefstal, verduistering, joyriding of oplichting, alsmede poging daartoe, is Cliënt verplicht de verzekeringsmaatschappij en Flexlease binnen 24 uur in kennis te stellen en daarvan ook onmiddellijk aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten en Flexlease binnen redelijke termijn een afschrift van het schriftelijk bewijs van deze aangifte te verstrekken.
12.4 Indien door maatregelen van derden de Auto uit de macht van Cliënt mocht raken, zal hij zo nodig zelf voorzieningen daartegen treffen en Flexlease daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 2 uren, (telefonisch) in kennis stellen. Flexlease zal voor de bescherming van haar rechten alle door haar noodzakelijk geachte maatregelen - ook namens Cliënt - kunnen treffen.
12.5 Beslaglegging op dan wel het uit de feitelijke macht van Cliënt raken van de Auto anders dan op verzoek van Flexlease, ontheft Cliënt niet van zijn verplichting tot betaling van de maandelijkse Leaseprijs.
12.6 Cliënt is gehouden Flexlease, dan wel een door haar aan te wijzen gemachtigde, te allen tijde in staat te stellen de Auto te onderzoeken. Daarnaast dient Cliënt er voor zorg te dragen dat Flexlease, dan wel een door haar aan te wijzen gemachtigde, daartoe alle plaatsen kan betreden waar de Auto zich bevindt.
12.7 In geval van diefstal, verduistering, oplichting, alsmede een beëindiging van de Huurvoorwaarden en of Huurovereenkomst op grond van Artikel 17 lid 1, heeft Flexlease het recht om plaatsbepaling te doen middels een Tripmarker, welke in de auto is aangebracht, om vervolgens de Auto in beslag te nemen. Flexlease heeft niet het recht positiebepalingen om andere redenen uit te voeren.

Artikel 13. Kilometerverantwoording en kilometervergoeding

13.1 Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt in beginsel aan de hand van de kilometerteller in de Auto. Cliënt verbindt zich er voor zorg te dragen dat de kilometerteller, ook ten aanzien van de aansluitpunten, in tact blijft en op de voorgeschreven wijze functioneert. Defecten aan kilometerteller van de Auto moeten uiterlijk binnen 24 uur door Cliënt aan Flexlease worden gemeld en dienen zo spoedig mogelijk hersteld te worden conform het bepaalde in Artikel 14.
13.2 Vaststelling van het aantal gereden kilometers, afgelegd in een periode waarin de kilometerteller defect is, geschiedt in overleg met Cliënt:
(a) op basis van het geraamde jaarkilometrage, zoals dat in de betreffende Huurovereenkomst is omschreven;
(b) op basis van het laatst bekende gemiddelde jaarkilometrage; dan wel
(c) op basis van een opgave van de begin- en eindpunten en zonodig de route van de met de Auto gemaakte ritten aan de hand van (elektronische) wegenkaarten.
(d) Op basis van de via de Tripmarker verkregen kilometerstand.
13.3 Cliënt is gehouden een van Flexlease ontvangen verzoek tot kilometeropgave, naar waarheid ingevuld en ondertekend, binnen veertien (14) dagen na de datum van het verzoek aan Flexlease te retourneren. Cliënt gaat er mee akkoord dat Flexlease een Tripmarker in de Auto heeft aangebracht. Met de Tripmarker kan Flexlease maandelijks de kilometerstanden van de Auto automatisch opvragen.
Flexlease heeft het recht om aan het einde van ieder kwartaal of bij het einde van de Huurovereenkomst de verreden kilometers te verrekenen op basis van de in de Huurovereenkomst genoemde meerkilometerprijs. Indien Flexlease aan het einde van een kwartaal overgaat tot verrekening van het aantal verreden kilometers, strekken de verrekeningen in mindering op het eindafrekening van de in totaal verreden kilometers bij het einde van de Huurovereenkomst.

Artikel 14. Onderhoud en reparaties

14.1 Voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de Auto behoeft Cliënt te allen tijde voorafgaande toestemming van Flexlease, waarin deze haar goedkeuring moet hechten aan een door Flexlease aan te geven werkplaats dan wel garagebedrijf dat deze werkzaamheden verricht.
14.2 Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de Auto worden, na de toestemming als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, in opdracht van Cliënt door werkplaats dan wel garagebedrijf conform de bepalingen in de door Flexlease aan Cliënt bij de Auto ter beschikking gestelde gebruikershandleiding "berijderinformatie" verricht.
14.3 Cliënt verplicht zich de Auto overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant te (doen) onderhouden. Flexlease is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin de Auto verkeert. Cliënt is gehouden Flexlease tot deze controle in de gelegenheid te stellen.
14.4 Cliënt of de feitelijke berijder zal tenminste wekelijks en om de 1000 gereden kilometers, het niveau van olie, koel- en remvloeistof, alsmede de spanning van de banden controleren en op peil brengen.
14.5 Zodra Cliënt of de feitelijke berijder vermoedt, of had kunnen vermoeden dat er sprake is van onvoldoende smering van de draaiende delen van de motor, zal Cliënt onmiddellijk of in ieder geval direct na het verkrijgen van een veilige verkeerssituatie, de motor af zetten. Indicaties voor het in dit lid bedoelde kunnen, zonder ook maar enigszins volledig te kunnen zijn;
(a) Signalering door middel van het olieindicatielampje op het dashboard. Het niet, of het niet tijdig branden van het olieindicatielampje is uitdrukkelijk niet de garantie voor voldoende smering van de motor. Cliënt is en blijft onder elke omstandigheid verantwoordelijk voor voldoende smering van de motor.
(b) Een trillend, bonkend of tikkend geluid in de motor.
(c) Rookontwikkeling.
(d) Vermindering van het prestatievermogen van de motor.
14.6 Indien er schade ontstaat door onvoldoende smering van de draaiende delen van de motor, zal Cliënt deze schade aan Flexlease onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, melden. Flexlease zal zo snel als mogelijk expertise laten uitvoeren door een onafhankelijk ter zaken deskundig expert om te bepalen wat de oorzaak van het gebrek aan smering is geweest. Indien uit deze expertise blijkt dat het tekort aan smering is ontstaan door een gelijkmatige afname van de hoeveelheid smering in de motor, hetgeen niet toe te schrijven is aan een mechanisch of technisch gebrek of schade aan de motor of onderdelen hiervan, zullen de kosten van reparatie of vervanging van de motor aan Cliënt worden doorbelast. In het geval er sprake is van schade zullen de Artikelen 19, 20,21, en 22 van deze Huurvoorwaarden van toepassing zijn. Cliënt heeft het recht om binnen een redelijke termijn na het ontvangen van de expertise te vragen om een onafhankelijke contra-expertise. De kosten van deze contra-expertise zijn voor Cliënt.
14.7 Indien reparaties en onderhoudsbeurten niet uitgevoerd kunnen worden
door het bedrijf dat door Flexlease daarvoor werd aangewezen, kan gebruik worden gemaakt van de diensten van een ander bedrijf, mits dat bedrijf officieel erkend dealer van het betreffende automerk is en niet eerder dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexlease.
14.8 Tegen overlegging van de schriftelijke toestemming en een gespecificeerde factuur met vermelding van het kenteken van de Auto, de factuurdatum, het nummer van de huurovereenkomst, de kilometerstand van de Auto, een omschrijving van de verrichte reparatie- en/of de onderhoudswerkzaamheden en de totaal factuurprijs zowel inclusief als exclusief omzetbelasting, zal Flexlease zorgdragen voor tijdige betaling aan de werkplaats dan wel het garagebedrijf, mits deze kosten zijn begrepen in de Huurprijs als bedoeld in Artikel 9 van deze Huurvoorwaarden. In geval door bijzondere omstandigheden Cliënt het bedrag van bovengenoemde reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden al rechtstreeks aan de werkplaats dan wel het garagebedrijf heeft betaald, zal Flexlease na overlegging van bovengenoemde bescheiden alsmede het betalingsbewijs van Cliënt, de betaalde bedragen aan Cliënt terugbetalen, eveneens mits deze kosten zijn begrepen in Huurprijs als bedoeld in artikel 9 van deze Huurvoorwaarden.
14.9 Indien de Auto buiten Nederland mag worden gebruikt en in het buitenland reparatie- en onderhoudswerkzaamheden dan wel vervanging van onderdelen noodzakelijk mocht blijken, dienen deze door Cliënt te worden betaald, doch zal tussen Flexlease en Cliënt verrekening plaatsvinden exclusief eventuele buitenlandse belastingen en/of heffingen op basis van de Nederlandse tarieven en onderdelenprijzen, na overlegging van de gespecificeerde factuur met vermelding van het kenteken van de Auto, de factuurdatum en de datum van reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden, de kilometerstand van de Auto, een omschrijving van de verrichte reparatie en/of onderhoudswerkzaamheden en de totaal factuurprijs zowel inclusief als exclusief eventuele belastingen, alsmede het bewijs van betaling van die factuur, mits deze kosten zijn begrepen in de Huurprijs als bedoeld in Artikel 9 van deze Huurvoorwaarden.
14.10 De kosten van onderhoud, reparatie en het eventueel vervangen van accessoires, waaronder begrepen audiovisuele apparatuur, antennes, autotelefoons, trekhaak, spoilers, navigatiesystemen en dergelijke zijn volledig voor rekening van Cliënt.

Artikel 15. Vervangend vervoer

15.1 Indien de Huurovereenkomst voorziet in het recht op een vervangende auto, zal Flexlease indien reparatiewerkzaamheden niet binnen vierentwintig (24) uren kunnen worden uitgevoerd, na vierentwintig (24) uren een vervangende auto ter beschikking stellen. Cliënt zal deze vervangende auto, van een zoveel als mogelijk gelijk type, huren op gelijke voorwaarden als waarop aan hem het in de Huurovereenkomst omschreven Auto is gehuurd.
15.2 Het door Flexlease ter beschikking stellen van een vervangend voertuig, ongeacht de duur hiervan, laat onverlet alle bepalingen van deze Huurvoorwaarden en de Huurovereenkomst; Cliënt kan derhalve op grond van het ter beschikking stellen van een vervangend voertuig generlei aanpassing, korting of reductie verlangen. Het eventueel bij derden gehuurde vervangende voertuig zal verzekerd zijn overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden van het betreffende verhuurbedrijf, dat als dan voor de duur van de vervanging een onlosmakelijk deel zal uitmaken van deze Huurvoorwaarden en de Huurovereenkomst.
15.3 Een vervangend voertuig wordt uitsluitend beschikbaar gesteld bij reparaties binnen Nederland.
15.4 Uitdrukkelijk van de in voorgaande leden van dit Artikel beschreven vervangingsregeling zijn uitgesloten de zogenaamde bestel- en vrachtauto's alsook personenauto's voor een kortere huurperiode van vierentwintig (24) uren, waarbij een eventueel vervangend voertuig door Flexlease aan Cliënt tegen de werkelijk door Flexlease gemaakte kosten ter beschikking zal worden gesteld.
15.5 De met de vervangende auto gereden kilometers zullen worden opgeteld bij het aantal gereden kilometers met de Auto.
15.6 Indien Cliënt het vervangende voertuig niet uiterlijk op de datum dat de Auto weer beschikbaar is voor Cliënt, retourneert op een door Flexlease aan te geven locatie, is Cliënt over de periode tot aan het moment dat het voertuig weer in bezit is van Flexlease de huurprijs verschuldigd met een verhoging van Eur. 85,- (zegge: vijfentachtig euro) per dag dan wel deel van een dag, onverminderd de eventuele door Flexlease te lijden schade en te maken kosten, waaronder te verstaan de kosten bedoelt in Artikel 9 leden 7 en 8 van deze Huurvoorwaarden.

Artikel 16 Gebruik van de Auto

16.1 De Auto zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexlease in ieder geval niet mogen worden gebruikt voor wedstrijden, snelheids- en/of betrouwbaarheidsritten, snelheidsproeven, sport en/of terreinritten, het geven van rijonderricht dan wel het vervoeren van gevaarlijke en/of explosieve stoffen dan wel worden gebruikt op terreinen of onder omstandigheden die onvoorzichtig of onzorgvuldig gebruik waarschijnlijk maken. De Auto mag niet regelmatig gebruikt worden op luchthaventerreinen.
16.2 Cliënt verplicht zich de auto uitsluitend te doen besturen door personen, die in het bezit zijn van een in Nederland geldig rijbewijs. Het staat Cliënt niet vrij de auto te doen besturen door derden, behalve werknemers, hun levenspartner of gezinsleden, danwel aan derden onder te verhuren of anderszins ten gebruike te geven.
16.3 Cliënt zal een gehuurde Auto als een zorgvuldig schuldenaar en in overeenstemming met de ter zake bestaande wetten, reglementen en verordeningen, alsmede met de bepalingen van deze Huurvoorwaarden, de Huurovereenkomst en eventuele nadere overeenkomsten gebruiken voor het doel waarvoor de Auto bestemd en ingericht is.
16.4 Cliënt zal zich derhalve tenminste houden aan de bepalingen van de gebruikershandleiding, fabrieksvoorschriften en instructies ter zake van de Auto en zal de gehuurde Auto overigens ook goed en voorzichtig onderhouden. Cliënt is verplicht zelf zorg te dragen om de Auto tijdig aan te bieden voor alle wettelijk voorgeschreven keuringen, waaronder met name, maar niet uitsluitend, algemene periodieke (APK) en LPG-keuringen.
16.5 Het is aan Cliënt, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flexlease, niet toegestaan de Auto aan derden, onder dan wel weder te verhuren of te leasen, tegen tegenprestaties anderszins aan een derde af te staan of onder welke andere titel ook aan derden in gebruik af te staan of over te dragen of aan derden enig recht op de Auto toe te kennen.
16.6 Het is aan Cliënt eveneens niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexlease enige verandering aan te brengen of te doen aanbrengen aan de Auto, daaronder in ieder geval begrepen het aanbrengen van reclame, het monteren van een spoiler, het monteren van een antenne, het monteren van een trekhaak e.d. of het op enige wijze beschilderen van de Auto. Flexlease is gerechtigd op kosten van Cliënt deze eventuele veranderingen ongedaan te maken.
16.7 De kosten van aanschaf en aanbrengen en verwijderen van accessoires en reclamebeschilderingen zijn na voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexlease, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, voor rekening van Cliënt.
16.8 Gebreken die het normaal gebruik van de Auto verhinderen en die niet worden gedekt door de fabrieksgarantie, zullen, wanneer het ontstaan daarvan niet aan Cliënt te wijten is, aan Flexlease - wanneer zij niet verkiest de gebreken op haar kosten door reparatie te verhelpen - het recht geven om de Auto te wisselen voor een Auto uit een gelijk segment. De Huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang tussentijds beëindigd. Flexlease stelt een nieuwe Huurovereenkomst op ter vervanging van de beëindigde Huurovereenkomst.
16.9 Cliënt is verplicht een geconstateerd en vermeend gebrek dan wel een ontstane schade onmiddellijk, doch uiterlijk binnen vierentwintig (24) uren na het constateren, aan Flexlease mede te delen, bij gebreke waarvan door Cliënt in een later stadium op generlei wijze op bedoeld gebrek nog een beroep kan worden gedaan en Cliënt aansprakelijk is voor alle kosten en schade ontstaan door het voortduren van het gebrek.
16.10 Voor gebruik van de Auto buiten Nederland, anders dan gedurende incidentele reizen, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, doch nimmer langer dan zes (6) aaneengesloten weken per jaar, behoeft Cliënt voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexlease, die aan deze toestemming nadere voorwaarden kan verbinden.
16.11 Gebruik van de Auto buiten Nederland is slechts toegestaan in Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Republiek Ierland, San Marino, Spanje (daaronder niet begrepen de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla), het Verenigd Koninkrijk (inclusief Noord-Ierland), Zweden en Zwitserland. Voor het gebruik van de Auto in andere landen dient Cliënt voorafgaande schriftelijke toestemming aan Flexlease te vragen. De kosten verbandhoudende met de bedoelde documenten en/of door Cliënt afgesloten dan wel af te sluiten verzekering zijn voor rekening van Cliënt.
16.12 Alle kosten welke ingevolge de bepalingen van deze Huurvoorwaarden voor rekening van Flexlease komen, zullen - indien deze kosten in het buitenland worden gemaakt of ontstaan, dan wel veroorzaakt worden - slechts voor rekening van Flexlease komen voor zover Flexlease voor het maken van deze kosten voorafgaande schriftelijke toestemming aan Cliënt heeft verleend en tevens tot maximaal het bedrag waarop deze kosten naar Nederlandse maatstaven zouden worden gemaakt. Voor rekening van Flexlease zullen nimmer in aanmerking komen kosten die betrekking hebben op buitenlands gebruik van de Auto, zoals bijvoorbeeld sleep-, takel- en vervoerskosten, kosten van een vervangend voertuig auto, kosten voor vervoer terug naar Nederland, repatriëring en dergelijke.

Artikel 17. Inlevering van de Auto

17.1 Ten bewijze van het door Cliënt aan Flexlease inleveren van de in de Huurovereenkomst omschreven Auto zal Cliënt, uitsluitend op het moment van de inlevering van de Auto bij Flexlease, het formulier (waaronder te verstaan het innamedeel) opmaken waarop de datum en eventueel het tijdstip van inname van de Auto, de staat van de Auto, eventuele schaden en bijzonderheden worden vermeld en welk formulier door dan wel namens Flexlease zal worden ondertekend.
17.2 Het bepaalde in Artikel 3 lid 5 van deze Huurvoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
17.3 Bij inlevering van de Auto dienen gelijktijdig de kentekenbewijzen deel 1 en deel 2, de groene kaart, de resterende opdrachtbonnen en brandstofcreditcard, alsmede alle aan Cliënt ter beschikking gestelde bescheiden te worden ingeleverd. Flexlease behoudt zich het recht voor de Huurovereenkomst van de Auto pas te beëindigen nadat de Auto, inclusief alle daarbij behorende bescheiden bij Flexlease zijn ingeleverd. Indien één of meerdere van vorengenoemde bescheiden ontbreken, komen de daaruit voortvloeiende kosten (bijvoorbeeld reproductie- en/of herstelkosten) en/of eventuele waardevermindering van de Auto, voor rekening van Cliënt.
17.4 Reparatiekosten van, bij de inlevering van de Auto, geconstateerde en vastgelegde schade, die niet volgens de in Artikel 16 lid 9 van deze Huurvoorwaarden is gemeld of is afgehandeld, komen voor rekening van Cliënt.
17.5 Indien de Auto in duidelijk waarneembaar minder goede staat verkeert dan bij zorgvuldig gebruik en onderhoud verwacht mag worden, is Flexlease gerechtigd de waardevermindering door te berekenen aan Cliënt. Bij deze beoordeling wordt het totaal van de gedurende de duur van de Huurovereenkomst gereden kilometers alsmede de leeftijd van de Auto in aanmerking gekomen.
17.6 Cliënt zal de Auto tijdens normale kantoortijden (openingstijden) inleveren bij Flexlease. Indien Cliënt de Auto evenwel wenst in te leveren op een andere locatie in Nederland, dient hij Flexlease daartoe voorafgaand aan deze inlevering een verzoek te doen. Flexlease zal alsdan Cliënt aangegeven bij welke derde (bij voorkeur een dealer van het merk van de betreffende Auto) en op welke locatie in Nederland Cliënt de Auto kan inleveren. Evenwel blijft Cliënt aansprakelijk voor alle schade die aan de Auto kan ontstaan tussen de datum van inlevering bij voornoemde derde en de feitelijke inname door Flexlease blijkens het in lid 1 van dit Artikel genoemde formulier.
17.7 Cliënt mag, voorafgaande aan het inleveren van de Auto, uit dan wel van de Auto verwijderen al hetgeen hij daaraan op zijn kosten heeft aangebracht, mits hij zulks doet zonder de Auto op enigerlei wijze te beschadigen. Indien Cliënt opdracht geeft tot het verwijderen van die zaken zullen de kosten vanwege deze verwijdering dan wel optredende herstelkosten tengevolge van het verwijderen uitsluitend voor rekening van Cliënt zijn. Alle zaken die bij inlevering nog in de Auto aanwezig zijn en waarvoor Cliënt aan Flexlease voorafgaand aan de inname van de Auto geen verzoek tot teruggave heeft gedaan, worden bij de feitelijke inname eigendom van Flexlease, zonder dat Flexlease tot enige vergoeding aan Cliënt gehouden zal zijn.

Artikel 18. Brandstof en brandstofkosten

18.1 Een eventueel door Flexlease verstrekte opgave van brandstofkosten is steeds geheel vrijblijvend en betreft slechts een indicatie van de te verwachten brandstofkosten, berekend op basis van de op dat moment bekende gegevens.
18.2 De Huurovereenkomst kan voorzien in het gebruik door Cliënt van een zogenaamde Brandstofpas, waarmee brandstofaankopen ten behoeve van de Auto kunnen worden gedaan.
18.3 Alle betalingen met de brandstofpas komen ten laste van Cliënt.
18.4 Cliënt is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gevolgen van verlies, diefstal of misbruik van de brandstofpas.
18.5 Alle kosten verbandhoudend met het niet tijdig inleveren van een vervallen brandstofpas komen voor rekening van Cliënt.

III. VERZEKERINGSBEPALINGEN

Artikel 19. De verzekeringen

19.1 Flexlease heeft, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, met betrekking tot iedere gehuurde en afgeleverde Auto bij Meijers Assurantiën B.V., hierna ook te noemen: de "verzekeringmaatschappij", de volgende verzekeringen afgesloten:
a) Aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de bij of krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) daaraan gestelde eisen.
b) Ongevallenverzekering voor inzittenden;
c) Cascoverzekering.
19.2 De door de verzekeringmaatschappij gehanteerde verzekerings-voorwaarden, waaronder worden verstaan:
- de verzekeringsovereenkomst met de verzekeringmaatschappij;
- de Algemene Voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij; en
- de Voorwaarden voor Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering
Bedrijfswagens van de verzekeringmaatschappij, de Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering voor inzittenden Bedrijfswagens van de verzekeringsmaatschappij, de Voorwaarden voor Casco uitgebreid van de verzekeringsmaatschappij, waarin zijn opgenomen omstandigheden waarbij de verzekeringsdekking uitdrukkelijk is uitgesloten, vormen een integraal onderdeel van deze Huurvoorwaarden dan wel de Huurovereenkomsten. De thans geldende bepalingen zijn te downloaden via de website: www.flexlease.nl en liggen ter inzage op de kantoren van Flexlease.
19.3 De verzekeringen zijn van kracht in de landen als bedoeld in Artikel 16 lid 11 van deze overeenkomst.
19.4 Verzekerd is de aansprakelijkheid tot een maximum van € 2.500.000,00 per gebeurtenis. Indien de gebeurtenis is veroorzaakt in een land waar een hoger verzekerd bedrag wettelijk is voorgeschreven, geeft de verzekering dekking tot een hoger bedrag.
19.5 Ten aanzien van de hoogte van de verzekerde bedragen geldt:
a) Uitkering bij overlijden (rubriek A) € 15.000,00
b) Uitkering bij blijvende invaliditeit (rubriek B) € 30.000,--

 Artikel 20. De dekking en omvang van de cascoverzekering

20.1 Ten aanzien van de als gevolg van een verzekerde en gedekte gebeurtenis ontstane cascoschade draagt Flexlease uitsluitend de kosten van eventuele reparatie van en/of hulp- en dienstverlening ten aanzien van de gehuurde Auto en de bij aanvang van de huur aan de Auto bevestigde dan wel gedurende de Huurovereenkomst, conform het in Artikel 16 lid 6 van deze Huurvoorwaarden bepaalde, bevestigde en door Flexlease als verzekerd aangemerkte accessoires tot ten hoogte het verschil in waarde onmiddellijk voor en na het schadeveroorzakende voorval. Indien de reparatiekosten hoger zijn dan dit verschil, dan is er sprake van totaal verlies ("Total loss") in welk geval Flexlease uitsluitend de waarde onmiddellijk voor het totaal verlies onder aftrek van de opbrengst van de restanten draagt.
20.2 Bij vermissing van de Auto draagt Flexlease uitsluitend de waarde van de gehuurde Auto en de bij aanvang van de huur aan de Auto bevestigde dan wel gedurende de Huurovereenkomst, conform het in Artikel 16 lid 6 van deze Huurvoorwaarden bepaalde bevestigde en door Flexlease als verzekerd aangemerkte accessoires op het moment onmiddellijk voor een vermissing.
20.3 Bij verlies of vermissing van het kentekenbewijs of ieder deel daarvan, is Flexlease genoodzaakt de kosten van de waardevermindering van de auto als gevolg van het verkrijgen van een duplicaatcode kenteken aan Cliënt door te belasten. Deze waardevermindering wordt vastgesteld op € 750,-- (zegge zevenhonderdvijftig euro).

Artikel 21. Uitsluitingen van de dekking

21.1 Voor rekening van Cliënt blijft schade aan derden (wettelijk aansprakelijkheid) die door de verzekeringsmaatschappij niet wordt vergoed dan wel waarvoor krachtens de verzekeringsvoorwaarden geen verzekeringsdekking is dan wel waarvoor de verzekeringsdekking is vervallen als bedoeld in Artikel 23 lid 1, eerste volzin, van deze Huurvoorwaarden.
21.2 Eveneens voor rekening van Cliënt komt het eigen risico als bedoeld in Artikel 22.
21.3 Van dekking onder de cascoverzekering zijn uitdrukkelijk uitgesloten:
(a) schade ontstaan tijdens het deelnemen aan wedstrijden, snelheids- en/of betrouwbaarheidsritten, snelheidsproeven, sport- en/of terreinritten, tijdens het geven van rijonderricht dan wel het vervoeren van gevaarlijke en/of explosieve stoffen dan wel tijdens het gebruik op terreinen of onder omstandigheden die onvoorzichtig of onzorgvuldig gebruik waarschijnlijk maken, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende schade;
(b) schade veroorzaakt, terwijl de feitelijke bestuurder van de Auto:
- geen in Nederland geldig rijbewijs bezit;
- de rijbevoegdheid is ontzegd;
- niet voldoet aan alle door de of krachtens de wet gestelde eisen tot het besturen van een motorvoertuig;
(c) schade die voor de Cliënt dan wel de bestuurder het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende schade;
(d) schade veroorzaakt, terwijl de feitelijke bestuurder van de Auto onder invloed van alcoholhoudende drank, drugs, medicijnen of enig bedwelmend middel verkeerde, dat het besturen van het voertuig hem door dan wel krachtens de wet zou zijn verboden;
(e) de waardevermindering van de Auto na herstel;
(f) een eigen gebrek van de Auto, waaronder ook wordt verstaan onvoldoende smering of koeling, tenzij deze het gevolg is van een verzekerde gebeurtenis. Ook onder eigen gebrek wordt verstaan schade ontstaan door niet goed uitgevoerde reparatie- en/of onderhoudwerkzaamheden of dergelijke behandeling;
(g) schade ontstaan aan een technisch gedeelte van de Auto, zoals de motor, de versnellingsbak en de elektronica, die het gevolg is van een bedieningsfout van de Cliënt, dan wel de feitelijk bestuurder, waaronder ook wordt verstaan het gebruik van een voor de Auto verkeerde motorbrandstof of motorolie;
(h) schade door bevriezing, tenzij deze het gevolg is van een verzekerde gebeurtenis;
(i) schade veroorzaakt tijdens verkeers- en/of snelheids- en/of andersoortige overtredingen of/of misdrijven;
(j) het in aanraking komen met een vallend luchtvaartuig of delen daarvan, en daaruit vallende voorwerpen.
(k) Schade ontstaan aan de Auto als gevolg van terrorisme of molest
21.4 In geval van schade aan de Auto dan wel aan derden die niet door de aansprakelijkheidsverzekering als bedoeld in Artikel 19 dan wel cascoverzekering als bedoeld in Artikel 19 en 20 van deze Huurvoorwaarden worden gedekt, dan wel die valt onder de uitsluitingen genoemd in dit Artikel, zal Cliënt aan Flexlease dan wel aan de betreffende derde deze schade, waaronder ook te verstaan de kosten van herstel, geheel dienen te vergoeden.

 

Artikel 22. Eigen risico

22.1 Voor de in deze Huurvoorwaarden genoemde verzekeringen geldt ten laste van Cliënt een eigen risico per Auto per gebeurtenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Huurovereenkomst van:
(a) voor personenauto's: € 250,-- (zegge: tweehonderdvijftig euro), indien de schade echter is veroorzaakt door een feitelijke bestuurder jonger dan 24 jaar geldt een eigen risico van € 350,--
(zegge: driehonderdvijftig euro);
(b) voor bestelauto's € 500,--, (zegge: vijfhonderd euro), indien de schade echter is veroorzaakt door een feitelijke bestuurder jonger dan 24 jaar geldt een eigen risico van € 750,-- (zegge: zevenhonderdvijftig euro);
22.2 Het eigen risico is bij het ontstaan van de schade direct aan Flexlease verschuldigd. Flexlease zal het door Cliënt betaalde eigen risico aan hem restitueren indien de schade aan de Auto volledig op derden is verhaald.
22.3 Flexlease is gerechtigd het bedrag van het eigen risico te verhogen indien dat op grond van het schadeverloop van Cliënt naar het oordeel van Flexlease noodzakelijk wordt geacht. De verhoging van het eigen risico kan zonder dat Cliënt op die grond beëindigen van de Huurovereenkomst kan verlangen.

Artikel 23. Verplichtingen van Cliënt

23.1 Cliënt is verplicht elke gebeurtenis waaruit voor Flexlease dan wel verzekeringsmaatschappij een verplichting tot schadevergoeding kan voortvloeien zo spoedig mogelijk doch binnen vierentwintig (24) uren nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, telefonisch en schriftelijk door middel van een schadeformulier aan Flexlease te melden, op straffe van verval van de verzekeringsdekking. Voorts dient Cliënt vragen van Flexlease dan wel de verzekeringsmaatschappij, zo spoedig mogelijk en naar waarheid te beantwoorden, op straffe van verval van de verzekeringsdekking.
23.2 Alle ontvangen stukken over de schade, zoals aansprakelijkstelling en dagvaardingen, dient Cliënt onmiddellijk en onbeantwoord aan Flexlease, ter doorzending aan de verzekeringsmaatschappij, door te zenden.
23.3 Uitsluitend de verzekeringsmaatschappij kan aansprakelijkheid erkennen; Cliënt is verplicht zich daarvan te onthouden. De beslissingen van de verzekeringsmaatschappij zijn bindend.
23.4 Onverminderd de overige bepalingen in deze Huurvoorwaarden zal Cliënt in geval van schade, tenminste aan Flexlease dienen te vergoeden de waarde van de Auto ten tijde van het schadevoorval, dan wel de kosten van herstel van de Auto ten tijde van het schadevoorval, dan wel de kosten van herstel van Auto verminderd met een eventueel door een verzekeraar uit te keren bedrag en waarde van eventuele restanten.

IV. SLOTBEPALINGEN

Artikel 24. Vrijwaring en aansprakelijkheid

24.1 Cliënt is jegens Flexlease aansprakelijk voor en zal Flexlease vrijwaren tegen elke vordering betreffende schade, kosten en boetes, direct of indirect veroorzaakt door, aan of met een voertuig, hoe ook genaamd, door wie ook ingesteld en uit welken hoofde ook, behoudens voor zover de aansprakelijkheid volgens deze Huurvoorwaarden en/of de op grond daarvan gesloten Huurovereenkomst voor rekening van Flexlease is.
24.2 Cliënt is in het bijzonder, doch niet uitsluitend, aansprakelijk voor:
(a) alle vorderingen voorvloeiende uit of samenhangende met Artikel185 van de Wegenverkeerswet 1994 (vorderingen betreffende de civiele aansprakelijkheid bij met de Auto veroorzaakte ongevallen);
(b) alle schadevordering van derde die op grond van de verzekeringsbepalingen in Artikel 21 lid 3 van deze Huurvoorwaarden niet worden vergoed dan wel waarvoor krachtens de verzekeringsvoorwaarden als bedoeld in Artikelen 19,20 en 21 van deze Huurvoorwaarden geen verzekeringsdekking is dan wel waarvoor de verzekeringsdekking is vervallen als bedoeld in Artikel 23 lid 1, eerste volzin, van deze Huurvoorwaarden;
(c) alle kosten en boetes veroorzaakt door het plegen van een strafbaar feit met de Auto tot op de datum van inlevering van de Auto als bedoeld in Artikel 17 van deze Huurvoorwaarden, die op het afleverings- en innameformulier is aangegeven dan wel de datum van inname van de Auto door Flexlease;
24.3 Flexlease is in ieder geval niet aansprakelijk voor en Cliënt vrijwaart Flexlease tegen elke vordering betreffende schade die Cliënt en/of derde lijden en die direct of indirect het gevolg is van alle kosten en/of schade, hoe ook genaamd, voor Cliënt en/of voor derden voortvloeiend uit gebreken aan of het gebruik van de gehuurde Auto, alle aan de verhuurde Auto toegebrachte schade, al dan niet buiten de schuld van Cliënt en/of de berijder van de gehuurde Auto en alle vorderingen tegen Flexlease op grond van Wegenverkeerswet 1994 en/of daarop gebaseerde regelingen en alle kosten, vergoedingen, schadeloosstelling en boetes die aan Flexlease mochten worden opgelegd, ter zake van door Cliënt en/of de berijder(s) van de gehuurde Auto gepleegde strafbare feiten.

Artikel 25. Overdracht en verpanding van rechten

25.1 Flexlease is gerechtigd al haar rechten uit deze Huurvoorwaarden alsmede een onder deze Huurvoorwaarden tot stand gekomen Huurovereenkomst aan derden over te dragen of te verpanden.
25.2 Flexlease dan wel de betreffende derde zal binnen 14 dagen na de overdracht of verpanding daarvan mededeling doen aan Cliënt bij aangetekende brief dan bij deurwaardersexploot op de wijze als door de wet voorgeschreven. Cliënt verklaart hierbij door ondertekening van de Huurvoorwaarden bij voorbaat een zodanige verpanding respectievelijk overdracht voor zover nodig te erkennen en daarmee in te stemmen en dat hij, na mededeling van de verpanding de Auto zal houden voor de betreffende derde als pandhouder respectievelijk als eigenaar en dat de betreffende derde alle hiervoor genoemde vorderingen, bevoegdheden, rechten en voorrechten aan Flexlease toegekend, tegenover Cliënt kan uitoefenen.
25.3 Flexlease zal na de verpanding respectievelijk overdracht, tot nader order de maandbedragen en andere verschuldigde bedragen blijven innen en zij blijft verantwoordelijk voor de voor Flexlease uit de Huurvoorwaarden, daarvan deel uitmakende Huurovereenkomst alsmede eventuele nadere overeenkomsten tussen Cliënt en Flexlease, voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 26. Hoofdelijkheid

26.1 Indien met Cliënt meerdere natuurlijke personen en/of rechtpersonen worden aangeduid, zijn al deze natuurlijke personen en/of rechtspersonen als hoofdelijk verbonden medeschuldenaren gehouden tot nakoming van alle verplichtingen welke op Cliënt rusten ingevolge deze Huurvoorwaarden, daarvan deel uitmakende Huurovereenkomst alsmede eventuele nadere overeenkomsten tussen Cliënt en Flexlease.

Artikel 27. Overmacht

27.1 In geval van overmacht is Flexlease gerechtigd te hare keuze, hetzij deze Huurvoorwaarden en/of de Huurovereenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij haar verplichtingen uit deze Huurvoorwaarden en/of de Huurovereenkomst op te schorten voor de duur van de periode van overmacht, zonder dat Flexlease tot enige schadevergoeding gehouden is, ook niet indien Flexlease als gevolg van de overmacht enig voordel mocht genieten.
27.2 Onder overmacht van Flexlease wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, elke van de wil van Flexlease onafhankelijke omstandigheden waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van deze Huurvoorwaarden en/of van de betreffende Huurovereenkomsten, te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkades, oproer, rellen, ongevallen, brand, bovenmatig ziekteverzuim, stagnatie, uitval van de website, of andere storing bij Flexlease, haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport, vertraagde levering van tijdig bestelde voertuigen, materialen of onderdelen, maatregelen van overheidsinstanties en het onttrekken van een of meer van overheidswege te verkrijgen vergunningen.
27.3 Flexlease heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Flexlease haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 28. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

28.1 Op deze Huurvoorwaarden, alsmede op alle op grond daarvan gesloten Huurovereenkomsten en/of nadere overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
28.2 Ter zake alle geschillen tussen Flexlease en Cliënt uit deze Huurvoorwaarden dan wel een op grond daarvan gesloten Huurovereenkomst en/of nadere overeenkomst is bij uitsluiting van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam bevoegd, tenzij de wet bepaalt dat het geschil tot de competentie van een kantoorrechter behoord in welk geval de wettelijke regels omtrent de competentie worden gevolgd.

Artikel 29. Domiciliekeuze

29.1 Voor alle aan Cliënt te richten mededelingen kiest Cliënt uitdrukkelijk woonplaats aan het in de Huurovereenkomst vermelde adres.
29.2 De inhoud van een aangetekende brief aan dit adres gericht, wordt geacht binnen het verloop van twee werkdagen na afstempeling op het postkantoor waar deze brief ter verzending is aangeboden ter kennis van Cliënt te zijn gekomen.
29.3 Cliënt dient van iedere adreswijziging Flexlease in kennis te stellen door middel van een aan haar gerichte aangetekende brief met vermelding van de naam en/of namen, het oude adres, het nieuwe adres, de ingangsdatum van deze adreswijziging en de nummers van de lopende Huurovereenkomsten waarop deze adreswijziging betrekking heeft.